slide

ANBI gegevens

Naam:

Stichting African Dental Aid


Fiscaal nummer:

8507 25 653


Contactgegevens:

Stichting African Dental Aid
Prof. A. Mayerlaan 24
3571 TL Utrecht
+31 647 160 955
africandentalaid@gmail.comDoelstelling:

De stichting heeft ten doel: het op vrijwillige basis, kosteloze tandheelkundige zorg bieden op het Afrikaanse continent of in enig ontwikkelingsland, ten behoeve van de mindervermogende lokale bevolking, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn gericht.Beleidsplan

Activiteiten van de stichting:

De stichting African Dental Aid zal steeds trachten de komende jaren kosteloze tandheelkundige zorg te bieden aan de traditionele semi-nomadische bevolking van Noord-Kenia. Helaas hebben de leden van de stichting in overleg moeten besluiten dat African Dental Aid zich, gezien de onveilige situatie, (tijdelijk) terug dient te trekken uit Noord-Kenia. Een beschrijving van de dreiging op locatie kan u lezen in het verslag van Project 2014. De veiligheid van het team staat altijd voorop.
We doen er alles aan om in 2015 het project verder te zetten in het noorden van Tanzania. Hiervoor zal eerst onze materialen en instrumenten veiliggesteld moeten worden door deze uit Nginyang naar Nairobi te repatriëren.
Vooralsnog vinden onze projecten een maal per jaar in de maand oktober plaats, maar de stichting wenst op termijn dit uit te kunnen breiden naar twee projecten per jaar. Door de mobiliteit van het tandheelkundig team is de stichting in staat om in de meest afgelegen gebieden zorg te bieden en dus ook om de projecten te verplaatsen indien er sprake is van een onveilige situatie.

De manier van financiële steun van de stichting:

De financiële steun die onze stichting nodig heeft komt van donaties. Er wordt veel tijd besteed aan het werven van donateurs door middel van e-mails, social media en het geven van lezingen.
De gebitsbeschermer actie bij de Utrechtse Rugby Club in 2013 was een groot succes en daarom zal er ook dit jaar gekeken worden of een herhaling van deze actie mogelijk is.
Daarnaast is er in het voorjaar van 2014 een groot geldbedrag opgehaald voor de noodhulp aan het Pokot-volk. Door extreme droogte was er sprake van hongersnood. Door onze snelle interventie zijn vele levens gered. De verslagen hiervan zijn na te lezen onder "nieuws".

Het beheer van het vermogen van de stichting:

De bankrekening van de stichting wordt beheerd door de voorzitter en gecontroleerd door de penningmeester. Bij eventuele grote aankopen zullen alle bestuursleden hierover ingelicht worden en hun akkoord moeten geven vooraleer tot betaling overgegaan kan worden.

Het vermogen zal enkel gebruikt worden voor activiteiten van de stichting in het kader van de voorbereidingen van de projecten of de projecten zelf.
De transportkosten van de vrijwilligers naar het project-gebied zullen door de vrijwilligers zelf bekostigd moeten worden. Hiervoor wordt dus niet het vermogen van de stichting aangesproken.

De besteding van het vermogen van de stichting:

Besteding in Nederland:
Het vermogen wordt gebruikt voor direct aan een project gerelateerde zaken zoals het inkopen van materialen, instrumenten. Maar ook de kosten van de website, versturen van post en drukwerk (kerstkaarten) worden hiervan betaald.

Besteding in Kenia:
Ook hier wordt het vermogen gebruikt voor direct aan een project gerelateerde zaken zoals het inkopen van materialen, instrumenten, huur van vervoermiddel, voedingsmiddelen voor de vrijwilligers en de benodigde tandheelkundige overheids-licenties.

In 2014 werd een mobiele tandartsstoel aangeschaft. Dit zal de komende jaren niet alleen de patiënten meer comfort kunnen bieden, maar ook de tandarts efficiënter en ergonomischer zijn werk kunnen laten uitvoeren. Samenstelling bestuur

Voorzitter:
Dhr. J.P.A.E.B. Berben

Secretaris:
Dhr. M. Kicken

Penningmeester:
Dhr. H.W.M. van MilBeloningsbeleid bestuur

Er vindt geen beloning plaats van het bestuur of andere medewerkers van de stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Tandheelkundige projecten in Noord-Kenia (Samburu en East-Pokot District)

Project 2011 13-10 t/m 22-10-2011
Project 2012 7-10 t/m 21-10-2012
Project 2013 6-10 t/m 20-10-2013
Project 2014 12-10 t/m 26-10-2014

Uitgebreide verslagen zijn te lezen op deze website 


Lezingen:
Rotaryclub Neerpelt Dommelvallei (7 januari 2013)
I-Qual in Goedereede (2 juli 2013)
Rotaryclub Lopikerwaard (19 november 2013)

Interview:
Nederlands Tandartsenblad (6 april 2012)
RTV Utrecht (13 september 2012)
AD Utrechts Dagblad (18 september 2012)

Noodhulp Pokot:
Fundraising voorjaar 2014


Financiële verantwoording:

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

 

                                                                                              2013                      2014     

                                                                                            
Activa

Liquide middelen: saldo ABN-AMRO                                          10.665                 14.556    

                                                                                                             

Passiva

Eigen vermogen                                                                      10.665                  12.706 

Nog te betalen (aanschafkosten behandelstoel)                        --                           1.850

                                                                                              --------------------------------

Totaal                                                                                     10.665                  14.556

 

RESULTATENREKENING

 

Baten

Bijdragen en donaties                                                              7.858                     20.818 

Lasten

Extra giften voor “Hulp Pokot”                                                                              13.435

Materiaal en aanschaffingen                                                    897                        2.939   

Kosten Project 2014                                                               2.054                     1.851   

Diverse algemene kosten                                                        536                        562    

Totaal                                                                                     3.487                    18.777   

 

NETTO-RESULTAAT                                                                 4.371                     2.041   

 

CONTROLE:

Eigen vermogen per 1 januari 2014                                                                      10.665

Bij: resultaat boekjaar 2014                                                                                 2.041

Eigen vermogen per 31 december 2014                                                                12.706

 

 

 

(Bedragen weergegeven in euro’s)

Onze Projecten
Bekijk alle
Project 2018

Project 2018

Verslag Project 2018  

 

Volgt zo snel mogelijk

 

Project 2017

Project 2017

Verslag Project 2017 – Masai Mara (8 t/m 22 oktober)   Door de problemen die zich tijdens vorig project in ...

Project 2016

Project 2016

Verslag Project 2016  (Tanzania 16 t/m 30 oktober)   Zondag 16 oktober Zoals elk jaar hebben we ook nu ...